خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی توسعه  با اقدامی نوین جهت عرضه خدمات در زمینه امور مالی و بازرگانی ، نه تنها ازمتخصصین مجرّب حقوقی در این حوزه یاری گرفته است بلکه با عنایت به راهکارهای مدیریتی و بازرگانی ، اقدام به ارائه مشاوره و اقدامات قضائی و داوری می نماید.

اهمیت مشاور حقوقی شرکت

ما در عصری زندگی می کنیم که شرکت ها مسئولیت بسیاری از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند و به صورت کلی، اعتبار یک فعالیت تجاری به انجام گرفتن آن در قالب یک شرکت است. از این رو، اهمیت وکیل شرکت ها و مشاور حقوقی شرکت ها بیش از پیش نمایان می شود. هرچه شرکت گسترده تر و فعالیت های آن پیچیده تر می شود، نیاز به تیم حقوقی شرکت بیشتر می شود. زیرا اداره تمام امور حقوقی مرتبط با بخش های مختلف شرکت، تنها از عهده افراد متخصص در آن زمینه بر می آید.

خدمات حقوقی شرکت ها

شرکت ها با امور حقوقی و قانونی زیادی سر و کار دارند که می توانند مدیریت تمام آنها را به یک تیم حقوقی مجرب بسپارند. انواع خدمات حقوقی شرکت ها عبارتند از :

ثبت شرکت؛ مشاوره و تنظیم قراردادهای داخل شرکت و خارج از شرکت؛ مشاوره و تنظیم قراردادهای بین المللی؛ مسئولیت های مدنی؛ دعاوی کیفری احتمالی شرکت؛ حقوق کار پرسنل مجموعه؛ امور بیمه ای پرسنل مجموعه؛ حقوق تجارت در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی؛ امور مالیاتی سازمان؛ مسائل حقوقی ارزی و ریالی؛ ثبت صورتجلسه؛ دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری ، توانمند سازی منابع انسانی؛ وصول مطالبات؛ مطالعات حقوقی موردی

خدمات حقوقی شرکت توسعه آتیه راهبر ایرانیان